Algemeen
Deze regeling is gebaseerd op de globale overeenkomst tussen ACM, consumentenbond en industrie over restituties en vouchers voor evenementen die zijn verplaatst, dan wel zijn afgelast, als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus. Deze overeenkomst is hier terug te lezen: https://www.bewaarjeticket.nl/regeling/

Deze voorwaarden zien uitsluitend op de verkoop van tickets die toegang bieden tot het evenement DISANT BEACH (zaterdag 24 juli 2021) van Filth on Acid aan de houder van (een) ticket(s) (hierna: “Klant”). Eventueel aangeschafte nevenproducten, zoals tokens en merchandise vallen niet onder deze voorwaarden. Voor deze nevenproducten zijn de originele voorwaarden van verkoop onverkort van kracht.

De gemaakte keuze door de Klant is bindend en van toepassing op alle tickets in de order. De keuze van de Klant vervangt c.q. wijzigt de bestaande overeenkomst tussen Filth on Acid en de Klant.

Artikel 1: indien de Klant voor een volledige donatie kiest

Indien een evenement is verplaatst, dan wel is afgelast als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus, kan de Klant kiezen om de betaalde ticketgelden voor de toegang tot een evenement van Filth on Acid om te zetten naar een gift aan Filth on Acid.
De bestaande overeenkomst tussen Filth on Acid en de Klant betreffende de originele order, wordt door deze keuze ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele order geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat het restitutiebedrag waar de Klant door de annulering van zijn originele order oorspronkelijk recht op heeft, wordt omgezet in een gift aan Filth on Acid. Hierdoor bestaan er geen verdere (wederzijdse) verplichtingen meer tussen Filth on Acid en de Klant.

Artikel 2: indien de Klant voor een voucher kiest

Indien een evenement is afgelast als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus kan de Klant kiezen voor een voucher (tegoedbon). Indien een evenement is verplaatst als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus, en de Klant binnen één (1) week na aankondiging van de verplaatsing van het betreffende evenement kenbaar heeft gemaakt aan Filth on Acid dat hij/zij verhinderd is op de nieuwe datum van het verplaatste evenement, kan de Klant kiezen voor een voucher (tegoedbon).

De bestaande overeenkomst tussen Filth on Acid en de Klant betreffende de originele order, wordt door deze keuze gewijzigd. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn/haar originele order wordt geannuleerd en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende evenement vervalt. Ook gaat de Klant ermee akkoord dat door deze keuze zijn/haar recht op de terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs en servicekosten vervalt. De Klant gaat ermee akkoord dat hij/zij een voucher krijgt. De voucher zal middels een voucher code verstuurd worden naar het emailadres waarmee de originele aankoop gedaan is. De email met de voucher code zal vanaf juni 2020 (of eerder indien mogelijk) gestuurd worden naar de Klant.

De waarde (het tegoed) van de voucher omvat de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief eventuele boekings- of servicekosten.

De waarde van de voucher kan gedurende minimaal twaalf (12) maanden na uitgifte worden gebruikt voor de aankoop van een ticket voor een ander evenement van Filth on Acid. De geldigheidstermijn wordt op de voucher vermeld.

Indien de voucher niet binnen 12 maanden gebruikt is door de Klant, zal restitutie plaatsvinden aan de Klant voor het resterende bedrag van de voucher.

Indien de voucherwaarde niet toereikend is voor de nieuwe bestelling, zal het verschil bijbetaald dienen te worden door de Klant. Indien de voucherwaarde groter is dan de nieuwe bestelling, zal het restant uitgekeerd worden als nieuwe voucher aan deze Klant.

Indien gekozen wordt voor een gedeeltelijke donatie zal de voucherwaarde verminderd worden met het bedrag dat resulteert uit het gedoneerde percentage van de oorspronkelijke voucherwaarde zoals aangegeven door de Klant. Bijvoorbeeld: bij 50% donatie op het oorspronkelijke voucherwaarde bedrag van 100 EUR zal er 50 EUR tegoed op de voucher
komen te staan.

Artikel 3: indien de Klant voor terugbetaling kiest
Indien een evenement is verplaatst, dan wel is afgelast als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus, en de Klant binnen één (1) week na aankondiging van de verplaatsing, dan wel afgelasting van het betreffende evenement, kenbaar heeft gemaakt aan Filth on Acid dat hij/zij geen gebruik kan maken van een voucher, kan de Klant kiezen voor een refund (terugbetaling).

De bestaande overeenkomst tussen Filth on Acid en de Klant betreffende de originele order, wordt daarmee ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele order geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende Evenement vervalt. Daartegenover staat dat de Klant recht heeft op de terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs en servicekosten in geld door Filth on Acid.

De terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs en servicekosten zal plaatsvinden via dezelfde betaalwijze als waarmee de originele aankoop is gedaan.

Indien het evenement is verplaatst, vindt de terugbetaling uiterlijk plaats één (1) maand na de nieuwe datum van het verplaatste evenement.
Indien het evenement is afgelast, vindt de terugbetaling uiterlijk drie (3) maanden na de datum van het afgelaste evenement plaats.
Indien gekozen wordt voor een gedeeltelijke donatie zal het refund bedrag verminderd worden met het bedrag dat resulteert uit het gedoneerde percentage van het oorspronkelijke refund bedrag zoals aangegeven door de Klant. Bijvoorbeeld: bij 50% donatie op het oorspronkelijke refund bedrag van 100 EUR zal er 50 EUR worden terugbetaald aan de Klant.

Recent Posts / View All Posts